Regulowane formy działalności gospodarczej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim obywatelom możliwość swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zapis ten jednak jest obwarowany pewnym ograniczeniem. Ze względu na szeroko pojęty interes społeczny, niektóre formy działalności gospodarczej są regulowane przez państwo i wymagają koncesji, zezwoleń, wpisów do odpowiednich rejestrów, licencji itd. Jest to zapis chroniący dobro wspólne obywateli. Reglamentacja dotyczy tych dziedzin gospodarki, do których swobodny dostęp mógłby mieć szkodliwy wpływ na pozostałych obywateli. Koncesjonowane są m.in. takie formy prowadzenia działalności, jak poszukiwanie, wydobywanie i sprzedaż złóż kopalin, produkowanie i obrót materiałami wybuchowymi, nadawanie sygnału radiowego i telewizyjnego, wytwarzanie i obrót paliwami oraz energią, ochrona mienia i osób, transport lotniczy, drogowy i kolejowy. Szczegółowe dane zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r., która reguluje niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby pragnące prowadzić działalność gospodarczą w jednym z wymienionych sektorów, muszą zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwej dla danej dziedziny instytucji. Uzyskiwanie koncesji, zezwoleń i licencji jest żmudną procedurą, jednak wymagane jest przez prawo. Nieprzestrzeganie zapisów ustawy może doprowadzić do nałożenia na przedsiębiorcę dotkliwych sankcji karnych.