Procesy działalności ekonomicznej w rozwoju

Nazywamy działalnością ekonomiczną jakikolwiek proces, za pomocą którego otrzymujemy produkty, dobra i usługi, które pokrywają nasze potrzeby. Działalności ekonomiczne to takie, które pozwolą na tworzenie bogactwa wśród danej wspólnoty (miasto, region, kraj) za pośrednictwem wydobycia, przekształcenia i dystrybucji zasobów naturalnych lub jakiejś usługi. Wszystko to ma na celu zaspokojenie potrzeb ludzkich. Każda wspólnota zdaje sobie sprawę, że jej zasoby są ograniczone, i dlatego aby zaspokoić te potrzeby należy dokonać wyboru, z którym wiąże się koszt alternatywny. Działalności ekonomiczne obejmują trzy fazy: produkcję, dystrybucję i konsumpcję. Ponieważ produkcja zależy od konsumpcji, ekonomia analizuje też zachowanie konsumentów. Niektórymi działalnościami ekonomicznymi są: rolnictwo, hodowla bydła, przemysł, handel, komunikacja itp. Kraje zajmują się w szczególności akąś działalnością ekonomiczną, co pozwala na ich klasyfikację, w zależności od zdolności produkcyjnych i poprzez wydajność tej działalności tworzy się jego bogactwo. W jakiejkolwiek ludzkiej wspólnocie istnieje podział pracy, który jest korzystny dla wszystkich, którzy do niej należą. Istnieją trzy typy działalności ekonomicznej, pierwszorzędna, drugorzędna i trzeciorzędna. W zaawansowanej gospodarce większą wagę będzie miał sektor trzeciorzędny.