Ogólne określenie zakresu ekonomii

Ekonomia jest nauką społeczną, która bada zachowanie indywidualnych poszczególnych czynników, takich jak produkcja, zamiana, dystrybucja i użycie dóbr i usług. Rozumiane one są jako środki potrzeby człowieka i wynikiem indywidualnym lub kolektywnym społeczeństwa. Innymi doktrynami, które pomagają w postępie tych badań są psychologia i filozofia, które próbują wyjaśnić jak się określa cele. Historia rejestruje zmianę celów na przełomie czasów. Socjologia interpretuje zachowanie człowieka w kontekście społecznym. Nauki polityczne wyjaśniają stosunki do władzy, które mają wpływ na procesy ekonomiczne. Literatura ekonomiczna może podzielić się na dwie duże dziedziny: mikroekonomię i makroekonomię. Mikroekonomia bada zachowanie indywidualne czynników ekonomicznych, głównie firm i konsumentów dóbr i usług. Mikroekonomia wyjaśnia jak się określa zmienne. Takie jak ceny dóbr i usług, poziom płac, margines zysku i różnice w dochodach. Agenci podejmują decyzje, próbując osiągnąć jak największe możliwe zadowolenie, to znaczy, jak największą użyteczność. Makroekonomia analizuje zmienne dodane, takie jak całkowita produkcja narodowa, produkcja, bezrobocie, bilans płatniczy, stopa inflacji i wynagrodzenia. Obejmuje ona problemy związane z poziomem zatrudnienia i wskaźnika produkcji lub dochody danego kraju.